Algemene Voorwaarden

Onze Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Elit Mode gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53276973. Elit Mode heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. De op de website vermelde voorwaarden zijn altijd van toepassing.

1.Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Elit Mode, verder aan te duiden als: “Elit Mode”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Elit Mode overeengekomen worden.

1.31.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Elit Mode een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Elit Mode een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers. 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Elit Mode niet, tenzij deze schriftelijk door Elit Mode zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Elit Mode een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Elit Mode niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.


2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Elit Mode gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Elit Mode verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Elit Mode behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

3. Opdracht
3.1 De afnemer is ten opzichte van Elit Mode volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Elit Mode biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten elektronisch te plaatsen . Elit Mode behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Elit Mode dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Elit Mode kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Elit Mode is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Elit Mode is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Elit Mode is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Elit Mode toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Elit Mode schade lijdt, dient de afnemer Elit Mode hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, Elit Mode onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Elit Mode een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Elit Mode met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Het koopcontract wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Dit is niet van toepassing bij een spoedopdracht cq bestelling!

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Elit Mode slechts voor zover zij door Elit Mode schriftelijk zijn bevestigd.

4.3  DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING OF HET ONDERTEKENEN VAN EEN KOOPCONTRACT, VERKLAART DE AFNEMER AAN  ELIT MODE DAT DE KOOP NU ONOMKEERBAAR IS. HIERDOOR VERPLICHT DE AFNEMER ZICH OM EEN GEPLAATSTE BESTELLING AF TE NEMEN , EN ELIT MODE KAN HIERDOOR OOK NERGENS MEER VOOR AANSPRAKELIJK  WORDEN GESTELD.

4.5 De na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaakkosten in verband met zwangerschap, gewichtstoename of gewichtsverlies van de consument) komen geheel voor rekening van de consument in het geval de bruidsjapon/ avondjapon reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

5 Maatkleding.

5.1 Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van de door Elit Mode opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.De juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instucties en/of schetsen kan nimmer aan Elit Mode worden tegengeworpen. Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Elit Mode. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Elit Mode.

5.2 Bruidsmode

Annulering van huwelijk om wat voor reden dan ook komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem/haar geenszins van zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst jegens ondernemer. Echter uitzonderlijk en/of onvoorzienbare omstandigheden (bv overlijden een van de aanstaande echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen. In dat geval zal de consument een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de ondernemer voldoen.

6. Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW  exclusief de kosten van verzending. De verzendkosten zullen u separaat in rekening worden gebracht op basis van werkelijk gewicht en/of afmeting. 

7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Elit Mode aangewezen bank- of girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Elit Mode vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Elit Mode, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Elit Mode verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-.

7.5 Indien Elit Mode daartoe aanleiding ziet, kan Elit Mode nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

7.6 Zolang Elit Mode geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

 
8 Overmacht.

8.1 In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Elit Mode gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Elit Mode kan worden gevergd. 2 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is naast Elit Mode ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Elit Mode recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Elit Mode totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

9.2 De afnemer mist het recht de door Elit Mode geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

9.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Elit Mode, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Elit Mode gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Elit Mode tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

9.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Elit Mode berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

9.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Elit Mode.


10. Termijn en Levering
10.1 Alle door Elit Mode genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Elit Mode bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

10.2 Overschrijding van de door Elit Mode opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

10.3 Annulering van orders binnen 7 dagen na factuurdatum kan alleen na schriftelijke bevestiging van Elit Mode. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Elit Mode het recht om een bedrag van € 30,00  in rekening te brengen voor de meetafspraak, onverkort het recht van Elit Mode op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

10.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Elit Mode de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Elit Mode gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

10.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.


11. Transport
11.1 Elit Mode bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Elit Mode is slecht gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en voorzover Elit Mode zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.


12. Reclame
12.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering ter plekke op het woonadresadres van Elit Mode te inspecteren op gebreken., na akkoord moet er een Verklaring van ontvangst in tweevoud worden ondertekend, waardoor Elit Mode nergens meer aansprakelijk voor kan worden gesteld 

12.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

12.3 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

13. Garantie
13.1 De garantie met betrekking tot de door Elit Mode geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

13.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.


14. Aansprakelijkheid
14.1 Elit Mode is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Elit Mode. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Elit Mode is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Elit Mode toerekenbare opzet of grove schuld.

14.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Elit Mode geleverde goederen, is Elit Mode niet aansprakelijk.

14.4 De afnemer vrijwaart Elit Mode en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Elit Mode geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Elit Mode en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5 De aansprakelijkheid van Elit Mode uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

14.6 Elit Mode kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel door grote mate gewichts-verlies gewichts-toename- zwangerschap of groei toename (bij kinderkleding) of de door een klant zelf verkeerd gemeten maten het artikel niet meer past, daar alle producten op maat worden gemaakt en geleverd, met de maten die tijdens de meetafspraak of door de klant zelf opgemeten maten zijn opgenomen.Eventuele aanpassingen zijn geheel voor rekening van de afnemer.

14.6 Klachten.

Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend. De consument dient zijn/haar klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs c.q. het bewijs van de opdracht tot het maken van het textielgoed te bewaren.

15.

15.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

b. Elit Mode goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

15.2 Elit Mode is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan Elit Mode verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.


16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van  Elit Mode, tenzij anders is overeengekomen.

16.3 Alle omschreven voorwaarden staan op onze website. Op ons koopcontract  wordt hiernaar verwezen. Op uw verzoek verstrekken wij u een kopie van onze Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van het koopcontract bevestigt u dat u hiervan kennis heeft genomen.

 Elit Mode
Schinveld

12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Elit Mode te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 

12.7 Elit Mode kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel een grote  gewichtsverandering, of groei op de op maat gemaakte (kinder) kleding plaats heeft gevonden, daar alle producten op maat worden gemaakt, met de maten die tijdens de meet afspraak zijn opgemeten en hierdoor dus geen aanpassingen meer kunnen worden gemaakt. 

13. Garantie

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

b. Elit Mode goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

13.2 Elit Mode is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan Elit Mode verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Elit Mode tenzij anders is overeengekomen.

14.3 De texten en foto`s op onze site zijn auteursrechtelijk beschermd, en ons eigendom.Het kopiëren of gebruiken van onze texten of foto`s is strafbaar.

Elit Mode.
Rotterdam

© 2011 - 2023 ABIYE GELINLIK Nisanlik BRUIDSMODE Davetiye | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel